DKF's Produktionspulje

Dansk Komponistforenings Produktionspulje støtter udadrettede initiativer for ny kompositionsmusik, som koncerter, festivaler, CD-, DVD-, bogudgivelser, afholdelse af debutkoncert, formidlingsprojekter m.m. Med puljen ønsker foreningen at styrke og effektivisere sin støtte til hele ny musik miljøet.

HVEM KAN SØGE?

DKFs Produktionspulje kan søges af alle, der arbejder på projekter, som falder inden for puljens formålsbeskrivelse - både medlemmer af Dansk Komponistforening, Koda og musikere, ensembler, koncertarrangører, producenter, festivaler etc.

PRODUKTIONSPULJENS FORMÅL?

Formålet med Produktionspuljen er at promovere og støtte ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø/kulturliv.

Puljen støtter projekter inden for alle de mange forskellige typer af ny kunstmusik og lydkunst på hver deres præmisser: akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, electronica, musikdramatik, multimedie, lydkunst, cross-over, kirkemusik, vokalmusik og ny musik for og med børn og unge.

Formålet er endvidere at bidrage til at styrke projekternes offentlige og kunstneriske gennemslagskraft igennem krav om en professionel PR-indsats i de støttede projekter.

FORSØGSORDNING MED BESTILLINGSHONORARER

I Produktionspuljen kan der foreløbigt som en forsøgsordning i 2017 søges støtte til bestillinger af ny dansk musik indenfor kunstmusikkens genreområder - partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer.

 • Bestillingshonorarer skal søges af bestilleren
   
 • Søges der både bestillingshonorar og produktion til samme projekt skal disse søges adskilt. Bestillingshonoraret til komponisten skal indgå som en udgiftspost i det samlede produktionsbudget
   
 • Støtte til bestillingshonorarer tildeles under forudsætning af, at der er indgået en aftale mellem bestilleren og komponisten. DKF opfordrer endvidere bestillere til at medfinansiere komponistens honorar
   
 • En komponist kan godt opnå flere bestillingshonorarer pr. kalenderår
   
 • Honoraret udbetales når dokumentation er indsendt til sekretariatet i form af lydfil og eller partitur. Beløbet udbetales direkte til komponisten
   

Hvordan udregnes bestillingshonoraret?

HVAD LÆGGES DER VÆGT PÅ I VURDERING AF ANSØGNINGEN?
 

 • at projektet på sine egne betingelser fremstår kunstnerisk gennemarbejdet
   
 • projektets generelle musikkulturelle væsentlighed, derunder dets evne til at skabe synlighed og stimulere koncertmiljøet inden for sit område
   
 • projektets potentielle gennemslagskraft

 

Der lægges desuden vægt på at midlerne fordeles rimeligt mellem de mange forskellige musikalske udtryksformer, der er repræsenteret i Dansk Komponistforening, samt at de støttede projekter gennemføres med en professionel og effektiv formidling- og PR-indsats.

HVORDAN UDFORMES ANSØGNINGEN?

Da det af økonomiske grunde ikke lader sig gøre at imødekomme alle ansøgninger, er det vigtigt at din ansøgning er så fyldestgørende og detaljeret som muligt med et samlet budget samt oplysning om, hvilke øvrige fonde der er søgt, således at fordelingsrådet kan foretage en fair prioritering.

 • Ansøgning max. 1 side
   
 • Budget og finansieringsplan skal vedlægges
   
 • Lydfil  er et krav ved ansøgninger om bestillingshonorar og udgivelser (1-3 lydfiler mp3/mp4)
   
 • CV er et krav ved ansøgninger om bestillingshonorar, udgivelser og produktion (max 1 side)

Af hensyn til udbetaling skal alle ansøgninger være forsynet med opdaterede bankregistrerings- og konto- eller gironummer, relevante SE/CVR- CPR-numre samt persondata og/eller firmanavn og data.

Ved ansøgninger om støtte til CD/LP produktion: husk oplysninger om værker, spilletid, medvirkende og produktionsselskab.

HVAD GØR JEG, NÅR JEG HAR FÅET TILDELT MIDLER?

Når du modtager økonomisk støtte fra DKFs Produktionspulje er det en ufravigelig betingelse for bevillingen, at både Dansk Komponistforening og Koda krediteres i koncertprogrammer, plakater, på hjemmesider, i CD-covers eller booklets med følgende formulering:

"Projektet er støttet af Dansk Komponistforenings Produktionspulje og Kodas Kulturelle Midler"

eller

"With support from Danish Composers' Society's Production Pool and Koda's Cultural Funds"

Download Dansk Komponistforenings logo

HVORDAN FOREGÅR UDBETALING AF STØTTEN?

Støtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at dine indtægter forbundet med projektet ikke må overstige dine udgifter. Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen.

Hvis du ønsker at ændre anvendelsen af midlerne, kræver dette en tilladelse fra fordelingsrådet. Støtten bortfalder automatisk, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 2 år, medmindre der er lavet særskilt aftale derom.

Det er et krav at indsende endeligt regnskab for projektet før udbetalingen kan finde sted. 

BEMÆRK!

Alle bevillinger offentliggøres her på hjemmesiden. Afslag offentliggøres ikke.